ثبت نام وبینار

کوچینگ سرمایه گذاری در بورس یک گفتگوی آگاهانه و رو به جلو برای توانمند کردن یک فرد و رسیدن به نتایج دلخواه در سرمایه گذاری است. در جلسه کوچینگ با بررسی وضعیت فعلی پروتفوی ، مهارت ها ، نقاط ضعف و قوت شما ، برنامه ای مدون جهت رسیدن به وضعیت دلخواهتان به شما ارائه خواهیم داد.